166 bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp

Tên tài liệu là "Bài tập trắc nghiệm mệnh đề tập hợp"

CLICK VÀO ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

 

Tài liệu gồm 16 trang, tuyển tập 166 bài toán trắc nghiệm chuyên đề mệnh đề tập hợp.

Mục lục tài liệu gồm:

Bài 1. Mệnh đề

+ Vấn đề 1. Nhận biết mệnh đề, phát biểu mệnh đề
+ Vấn đề 2. Phủ định của mệnh đề
+ Vấn đề 3. Xét tính đúng sai của mệnh đề
+ Vấn đề 4. Mệnh đề chứa kí hiệu “với mọi”, “tồn tại”

Bài 2. Tập hợp

+ Vấn đề 1. Phần tử của tập hợp
+ Vấn đề 2. Xác định tập hợp
+ Vấn đề 3. Tập hợp con, tập hợp bằng nhau

Bài 3. Các phép toán trên tập hợp

+ Vấn đề 1. Thực hiện các phép toán
+ Vấn đề 2. Tìm tập hợp thỏa điều kiện cho trước
+ Vấn đề 3. Đếm số phần tử của tập hợp

Bài 4. Các tập hợp số

+ Vấn đề 1. Biểu diễn tập hợp số
+ Vấn đề 2. Các phép toán trên tập hợp số
+ Vấn đề 3. Các bài toán chứa tham số

Bài 5. Số gần đúng. Sai số

 

 

166 bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp
5 (100%) 3 votes