Bài tập cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn có đáp án


Tài liệu gồm  24 trang về phân dạng các bài tập cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn. Tất cả các bài tập đều được chia theo chuyên mục một cách rõ ràng mạch lạc nhất.

Đăng kí nhận tài liệu hóa học mỗi ngày tại đây: https://bit.ly/2RmIKoa

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

TRÍCH ĐOẠN BÀI TẬP CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

bài tập cấu tạo nguyên tử

PHÂN DẠNG BÀI TẬP CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG TUẦN  HOÀN

Dạng 1: Dạng toán chỉ cho tổng số 3 loại hạt cơ bản

Dạng 2: Viết cấu hình electron nguyên tử

Dạng 3: Tính NTKTB khi biết nguyên tử khối và tỉ lệ % số nguyên tử của mỗi đồng vị và ngược lại

Áp dụng công thức tính NTKTB

Dạng 4: Dựa vào cấu hình electron xác định nguyên tố là kim loại hay phi kim

* Viết CH e theo năng lượng, sau đó sắp xếp lại theo từng lớp để biết số e lớp ngoài
cùng, nếu:
* Các nguyên tử có 1  3 electron lớp ngoài cùng là kim loại (trừ B, H, He ).
* Các nguyên tử có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng là phi kim.
* Các nguyên tử có 8 electron lớp ngoài cùng là khí hiếm.
* Các nguyên tử có 4 electron lớp ngoài cùng nếu ở chu kì nhỏ là phi kim, ở chu kì lớn là kim loại.

Dạng 5: Xác định vị trí của các nguyên tố HH trong BTH và T/CHH của chúng khi biết số hiệu nguyên tử Z

Phương pháp: Ta làm theo các bước sau:
* Bước 1: Viết cấu hình electron theo năng lượng.
* Bước 2: Xác định nguyên tố đó thuộc nhóm A hay nhóm B (theo định nghĩa).
* Bước 3: Nếu là nhóm A ta có:
* STT ô = Số p = số e = Z.
* STT ckì = Số lớp e.
* STT nhóm A = Số e lớp ngoài cùng.

Dạng 6: Xác định 2 nguyên tố thuộc 1 nhóm A và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BHTTH các nguyên tố HH

 

Bài tập cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn có đáp án
5 (100%) 2 votes