Lý thuyết cân bằng và chuyển động vật rắn lý 10 chương 3


Tài liệu gồm 16 trang tổng hợp các vấn đề liên quan đến lý thuyết chương tĩnh học vật rắn - Vật lý lớp 10 chương 3 (lý thuyết cân bằng và chuyển động vật rắn). Ngoài phần giới thiệu lý thuyết và công thức, ngoài ra còn có một số bài tập ứng dụng được phân theo dạng rât rõ ràng.

Nhận tài liệu vật lý miễn phí tại: https://bit.ly/2PcqrAa

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

TRÍCH ĐOẠN LÝ THUYẾT CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

lý thuyết cân bằng và chuyển động của vật rắn

CÁC CHỦ ĐIỂM LÝ THUYẾT TRONG TÀI LIỆU

Chủ đề 1: Cân bằng của một vật khi chịu tác dụng của 2,3 lực không song song

Chủ đề 2: Monmen lực - ngẫu lực

Chủ đề 3: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Chủ đề 4: Các dạng cân bằng

Chủ đề 5: Chuyển động tịnh tiền và chuyển động quay của vật rắn

1.Đinh nghĩa:
Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường nối hai điểm bất kì của vật luôn
luôn song song với chính nó.

2.Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến:
Khi vật chuyển động tịnh tiến mọi điểm của vật có cùng gia tốc.

Lý thuyết cân bằng và chuyển động vật rắn lý 10 chương 3
5 (100%) 1 vote