Đề thi HK2 toán 10

Đề thi học kỳ 2 toán 10 sở GDĐT tỉnh Bắc Giang có đáp án 2017 - 2018

  ĐỀ SỐ 1: Câu 1: Cho tan2x=. Giá trị của biểu thức 4sin5cos2sin3cosxxPxx+=− làA. 2. B. 13. C. 9.− D. 2.− Câu 2: Bất phương trình 2(16)30xx−−≤ có tập nghiệm là A. (;4][4;)−∞−∪+∞. B. [3;4]. C. [4;).+∞ D. {}3[4;)∪+∞. Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy cho elíp ()E có phương …

Đề thi học kỳ 2 toán 10 sở GDĐT tỉnh Bắc Giang có đáp án 2017 - 2018 Read More »