Đề thi học kì I năm học 2017-2018 môn toán khối 10

SỞ GD & ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT Phan Ngọc Hiển

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1: Cho hình bình hành ABCD. Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai?

A. \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}

B. \overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CB}

C. \overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CB}

D. \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}

Câu 2: Tìm tọa độ đỉnh parabol y=-2{{x}^{2}}+4x-2

A. I(1;1)

B. I(-2;2)

C. I(1;0)

D. I(2;2)

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ \text{Oxy} cho hai vectơ \overrightarrow{a}=(1;2)\overrightarrow{b}=(-3;5). Tìm tọa độ của vectơ \overrightarrow{u}=\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}

A. \overrightarrow{u}=(4;-3)

B. \overrightarrow{u}=(-2;7)

C. \overrightarrow{u}=(-3;5)

D. \overrightarrow{u}=(4;-3)

Câu 4: Trong mặt phẳng \text{Oxy}, cho A(2;-3),B(0;1). Tìm tọa độ của vectơ \overrightarrow{AB}.

A. \overrightarrow{AB}=(4;2)

B. \overrightarrow{AB}=(2;-4)

C. \overrightarrow{AB}=(-2;4)

D. \overrightarrow{AB}=(-2;-4)

Câu 5: Trong mặt phẳng \text{Oxy}, choA(1;-1)B(2;-3). Tìm tọa độ điểm D sao cho \overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AB}.

A. D(4;-7)

B. D(-4;-1)

C. D(4;-1)

D. D(-4;1)

Câu 6: Cho hình bình hành \text{ABCD}. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. \overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD}

B. \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}

C. \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}

D. \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}

Câu 7: Trong mặt phẳng \text{Oxy}, cho A(4;-3),B(2;-1). Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.

A. I(2;-2)

B. I(6;-4)

C. I(-2;2)

D. I(3;-2)

Câu 8: Cho tập hợp A=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }1;2;3;4;5\}, B=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }2;4;6\}. Xác định tập hợp A\cap B.

A. \text{ }\!\!\{\!\!\text{ }1;2;3;4;5;6\}

B. \text{ }\!\!\{\!\!\text{ }1;5\}

C. \text{ }\!\!\{\!\!\text{ }1;2;3;4;5;6\}

D. \text{ }\!\!\{\!\!\text{ }2;4\}

Câu 9: Tìm tập xác định của hàm số y=\sqrt{3x+6}.

A. (-\infty ;-2]

B. \text{ }\!\![\!\!\text{ }-2;+\infty )

C. \text{ }\!\![\!\!\text{ }2;+\infty )

D. (-2;+\infty )

Câu 10: Cho (P)y=-{{x}^{2}}+2x+3. Chọn khẳng định đúng ?.

A. Hàm số đồng biến trên (-\infty ;1) và nghịch biến trên (1;+\infty );.

B. Hàm số đồng biến trên (1;+\infty ) và nghịch biến trên (-\infty ;1).

C. Hàm số đồng biến trên (-1;+\infty ) và nghịch biến trên (-\infty ;-1).

D. Hàm số đồng biến trên (-\infty ;-1) và nghịch biến trên (-1;+\infty ).

Câu 11: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn ?

A. y={{x}^{4}}

B. y={{x}^{4}}+1

C. y={{x}^{3}}

D. y={{x}^{3}}+1

Câu 12: Cho tập hợp A=\text{ }\!\![\!\!\text{ }-2;5)B=(2;10). Xác định tập hợp A\cap B.

A. \text{ }\!\![\!\!\text{ }2;-2)

B. (2;5)

C. (5;10)

D. \text{ }\!\![\!\!\text{ }-2;10)

Câu 13: Cho tập hợp A=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }x\in Z|(x+4)({{x}^{2}}-3x+2)=0\}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê phần tử.

A. A=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }1;2;4\}

B. A=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }-1;2;3\}

C. A=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }1;2;-4\}

D. A=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }1;2;3\}

Câu 14: Tìm tập nghiệm của phương trình \sqrt{{{x}^{2}}-x-2}=\sqrt{x-2}.

A. S=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }-1;2\}

B. S=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }0\}

C. S=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ 2 }\!\!\}\!\!\text{ }

D. \text{S= }\!\!\{\!\!\text{ }0;2\}

Câu 15: Tìm tập nghiệm của phương trình \sqrt{x-5}=2.

A. S=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }3\}

B. S=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }9\}

C. S=\theta

D. S=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }7\}

Câu 16: Cho tam giác ABC. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh AB,AC,BC. Hỏi \overrightarrow{BM}+\overrightarrow{MP} bằng vectơ nào?

A. \overrightarrow{MN}

B. \overrightarrow{BA}

C. \overrightarrow{BC}

D. \overrightarrow{AP}

Câu 17: Tìm trục đối xứng của parabol y=2{{x}^{2}}+4x-1.

A. x=1

B. x=2

C. x=-2

D. x=-1

Câu 18: Tìm nghiệm của hệ phương trình \begin{matrix}x+y=-3 \\x-3y+1=0 \\\end{matrix}

A. (-2;-1)

B. (3;1)

C. (2;3)

D. (-2;3)

Câu 19: Tìm a để đường thẳng y=ax-1 đi qua điểm M(1;3).

A. a=2

B. a=4

C. a=1

D. a=0

Câu 20: Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số y=3x-1.

A. (1;1)

B. (2;5)

C. (2;3)

D. (0;1)

B. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1. (2.0 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y={{x}^{2}}-4x+3.

Bài 2. (1.0 điểm) Giải phương trình \sqrt{x-1}=x-3

Bài 3. (2.0 điểm) Trong mp Oxy, cho ba điểm A(1;1),B(3;2),C(4;-1).

a) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.

b) Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn \overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}.

Bài 4. (1.0 điểm) Xác định m để phương trình {{x}^{2}}+1=mx có hai nghiệm phân biệt {{x}_{1}},{{x}_{2}} thỏa {{x}_{1}}-{{x}_{2}}=1 (giả sử {{x}_{1}}>{{x}_{2}}).

C. Đáp án đề thi phần trắc nghiệm

Câu132209357485
1CABD
2CBBC
3DBDB
4CBBA
5ACDA
6DCDA
7DDAA
8AAAC
9BACC
10ADCD
11AABA
12BCDB
13CCDB
14CDCD
15BBAD
16ADAD
17DCBB
18DBAC
19BACB
20BDCC

D. Đáp  án đề thi phần tự luận

XEM ONLINE VÀ TẢI VỀ

 

Đề thi học kì I năm học 2017-2018 môn toán khối 10
5 (100%) 6 votes

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *