Đề thi thử vật lý thpt chuyên Bắc Ninh lần 2 - năm 2018

Đề thi thử vật lý thpt chuyên Bắc Ninh lần 2 - năm 2018

Đề thi thử vật lí là một chuyên đề khá quan trọng và cần thiết cho các sĩ tử ôn luyện trước khi bước vào kì thi THPT quốc gia. Để đạt kết quả cao nhất, bạn đọc có thể tải đề thi bằng click vào các đường dẫn dưới đây. Nếu đề thi chưa có đáp án, bạn đọc vẫn có thể thảo luận tại cuối bài viết này. Nhằm tăng lượng kiến thức trên website, bạn đọc hoàn toàn có thể gửi thêm đề thi tại địa chỉ của phần liên hệ của website

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1[622123]: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u = 200cos100πt V. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa
hai đầu đoạn mạch xấp xỉ bằng
A. 100 V. B. 200 V. C. 141 V. D. 280 V.

Câu 4[622130]: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I – âng. Hai khe hẹp cách nhau 1 mm, khoảng cách từ
màn quan sát chứa hai khe hẹp là 1,25 m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước
sóng λ1 = 0,64 μm và λ2 = 0,48 μm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó gần nó
nhất là
A. 3,6 mm. B. 4,8 mm. C. 2,4 mm. D. 1,2 mm.

Câu 5[622133]: Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình uA =
Acos100πt; uB  Bcos100t . Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1 m/s, I là trung điểm của AB. M là điểm
nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết IM = 5 cm và IN = 6,5 cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có
biên độ cực đại cùng pha với I là
A. 7. B. 6. C. 4. D. 5.
Câu 8[622144]: Tốc độ truyền âm trong một môi trường sẽ
A. có giá trị cực đại khi truyền trong chân không. B. giảm khi khối lượng của môi trường tăng.
C. có giá trị như nhau với một môi trường. D. tăng khi độ đàn hồi của môi trường càng lớn.
Câu 10[622148]: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos2πt cm. Tọa độ của chất điểm vào
thời điểm t 1,5 s là
A. x = –5 cm. B. x = 1,5 cm. C. x = 0 cm. D. x = 5 cm.
Câu 11[622151]: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 10 g mang điện tích
6 q 6.10 C    , được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều mà véctơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là
A. 0,58 s. B. 1,40 s. C. 1,99 s. D. 1,11 s.
Câu 12[622154]: Công thoát electron của một kim loại là 19 7,64.10 J  . Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại
này các bức xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm và λ3 = 0,35 μm. Biết hằng số Plăng 34 h 6,625.10 Js
tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Đối với kim loại nói trên, các bức xạ gây ra hiện tượng quang
điện gồm
Đề thi thử vật lý thpt chuyên Bắc Ninh lần 2 - năm 2018
Đánh giá