Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Thầy Lê Văn Đoàn tổng hợp lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Thầy Lê Văn Đoàn tổng hợp lần 1

Cần lời giải chi tiết hãy bình luông xuống dưới bài viết nhé bạn!

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 2. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Hỏi mệnh đề nào sau đây là sai ?

Câu 3. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây ?

Câu 4. Bảng biến thiên dưới đây là của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 5. Cho hàm số sau. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 6. Cho hàm số sau. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 7. Cho hàm số sau. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn sau

Câu 9. Hàm số nào sau đây thỏa mãn với mọi thì ...

Câu 10. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng...

Câu 11. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập xác định D của nó.

Câu 12. Cho hàm số liên tục trên R và có bảng xét dấu như sau: Hỏi mệnh đề nào sau đây sai ?

Câu 13. Tìm giá trị cực tiểu của hàm số sau

Câu 14. Hàm số xác định và liên tục trên R và có đạo hàm. Hỏi khẳng định nào sau đây đúng về hàm số f(x)...

Câu 15. Cho hàm số sau. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [-1;2]

Câu 16. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 khi tham số m thuộc khoảng nào sau đây ?

Câu 17. Gọi A, B lần lượt là 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số. Tính diện tích tam giác OAB, với O là gốc tọa độ.

Câu 18. Tìm tham số m để hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng trên đoạn [0;2]

Câu 19. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số... Tính độ dài AB

Câu 20. Cho hàm số f(x) có đồ thị hàm số f'x của nó trên khoảng K như hình vẽ. Khi đó trên K, hàm số y = f (x) có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 21. Cho hàm số y = f(x). Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số đã cho có ba cực trị.

Câu 22. Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số y | f (x) | có bao nhiêu điểm cực tiểu ?

Câu 23. Gọi d là tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số Mệnh đề nào sau là đúng ?

Câu 24. Cho hàm số y = f(x). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0;2]

Câu 25. Cho hàm số y = f(x). Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán – Thầy Lê Văn Đoàn tổng hợp lần 1
5 (100%) 1 vote