Đề thi thử môn vật lý trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1 - 2019

Đề thi thử môn vật lý trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1 - 2019

Cần lời giải chi tiết hãy bình luông xuống dưới bài viết nhé bạn!

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t chất điểm có li độ bằng

Câu 2: Để khắc phục tận cận thị của mắt khi quan sát các vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết thì cần đeo
kính:
A. phân kì có độ tụ nhỏ.

B. hội tụ có độ tụ thích hợp.

C. hội tụ có độ tụ nhỏ.

D. phân kì có độ tụ thích hợp.

Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 2f1. Thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời
gian với tần số:

Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có điện trở trong bằng 2Ω, R1= 8Ω, R3 = 15Ω. Tính R2 để công suất tiêu thụ trên R2 đạt cực đại.

Câu 5: Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là:
A. 4 cm.

B. 12 cm.

C. 18 cm.

D. 36 cm.

Câu 6: Một vật nhỏ dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động:

A. chậm dần đều.

B. chậm dần.

C. nhanh dần đều.

D. nhanh dần.

Câu 7: Cho hai dao động cùng phương: Biết dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ bằng 5cm. Chọn hệ thức liên hệ đúng giữa

Câu 8: Con lắc lò xo gồm vật m = 0.5kg và lò xo k = 50N/m dao động điều hòa, tại thời điểm vật có li độ 3cm
thì vận tốc là 0.4m/s. Biên độ của dao động là:

A. 5cm.

B. 3cm.

C. 8cm.

D. 4cm.

Câu 9: Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là đại lượng được xác định bởi
công thức :

Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: (x đo bằng cm, t đo bằng s). Trong 15 giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí x = 1cm
A. 14 lần. B. 16 lần. C. 13 lần. D. 15 lần.

Câu 11: Một vật dao động điều hòa với phương trình. Quãng đường vật đi được trong một chu kì là
A. 10 cm. B. 20 cm. C. 15 cm. D. 5 cm.

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây không đúng? Trong dao động điều hoà, khi lực phục hồi có độ lớn cực đại thì
A. vật qua vị trí biên.

B. vật đổi chiều chuyển động.

C. vật qua vị trí cân bằng.

D. vật có vận tốc bằng 0.

Câu 13: Dao động cơ tắt dần

A. có biên độ tăng dần theo thời gian.

B. luôn có hại.

C. luôn có lợi.

D. có biên độ giảm dần theo thời gian.

Đề thi thử môn vật lý trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1 - 2019
5 (100%) 2 votes