Đề thi thử môn vật lý trường Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1 - 2019

Đề thi thử môn vật lý trường Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1 - 2019

Cần lời giải chi tiết hãy bình luông xuống dưới bài viết nhé bạn!

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1: Một chất điểm khối lượng m = 40g treo ở đầu một lò xo có độ cứng k = 4(N/m), dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng. Chu kỳ dao động của hệ là:

Câu 2: Điều nào sau đây không đúng khi nói về tật cận thị?

A. khoảng cách từ mắt tới điểm cực viễn là hữu hạn.

B. Điểm cực cận xa mắt hơn so với mắt không tật.

C. Khi không điều tiết thì chùm sáng song song tới sẽ hội tụ trước võng mạc.

D. Phải đeo kính phân kì để sửa tật.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ?

A. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chân không.

B. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng.

C. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất khí.

D. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.

Câu 5: Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng :

A. hai lần bước sóng.

B. một bước sóng.

C. một nửa bước sóng.

D. một phần tư bước sóng.

Câu 6: Một con lắc lò xo có độ cứng k, nếu giảm khối lượng của vật đi 4 lần thì chu kì của con lắc sẽ :

A. tăng 2 lần.

B. tăng 4 lần.

C. giảm 2 lần.

D. giảm 4 lần.

Câu 7: Một chất điểm dao động có phương trình x = 5cos(10t + π) (cm) (x tính bằng cm, t tính bằng s). chất điểm này dao động với biên độ là

A. 5 cm.

B. 10 cm.

C. 20 cm. .

D. 15 cm.

Câu 8: Các đặc tính sinh lí của âm gồm:

A. Độ cao, âm sắc, biên độ.

B. Độ cao, âm sắc, độ to.

C. Độ cao, âm sắc, cường độ.

D. Độ cao, âm sắc, năng lượng.

Câu 9: Cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12W/m2. Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-4W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó là:

A. 60dB.

B. 50dB.

C. 80dB.

D. 70dB.

Câu 10: Âm mà tai người nghe được có tần số f nằm trong khoảng nào sau đây:

Câu 11: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8cm với chu kì T=2s. Chọn gốc thời gian
là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là :

Câu 12: Một con lắc đơn dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường g = 2  (m/s2) với chu kỳ T = 1s. Chiều dài l của con lắc đơn đó là:
A. 62,5cm.

B. 100cm.

C. 80cm.

D. 25cm.

Đề thi thử môn vật lý trường Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 1 - 2019
Đánh giá