Đề thi thử môn toán 2018 thầy Đoàn Trí Dũng tổng hợp lần 1

Đề thi thử môn toán 2018 thầy Đoàn Trí Dũng tổng hợp lần 1

Cần lời giải chi tiết hãy bình luông xuống dưới bài viết nhé bạn!

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các phương án sau?

Câu 2: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các phương án sau?

Câu 3: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các phương án sau?

Câu 4: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số. Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng về đồ thị hàm số

A. Hàm số đồng biến tập xác định.

B. Hàm số nghịch biến trên tập xác định.

C. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng y = 1 là tiệm cận ngang.

Câu 6: Cho hàm số liên tục trên R và hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số có thể là hàm số nào trong sốcác phương án sau?

Câu 7: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:

Câu 8: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:

Câu 9: Đồ thị hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 10: Đồ thị hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 11: Cho hàm số bậc ba có dồ thị như hình bên. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

Câu 12: Cho hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ bên. Tính giá trị của biểu thức: P = a + b + c ?

Câu 13: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m để phương trình

có ba nghiệm phân biệt?

Câu 14: Cho hàm số có đồ thị như ở Hình 1. Hàm số nào trong số các đáp án A, B, C, D dưới đây miêu tả đồ thị như ở Hình 2?

Câu 15: Biết hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Câu 16: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có bốn nghiệm phân biệt?

Câu 17: Cho hàm số có đồ thị như ở hình vẽ bên. Hàm số nào trong số các đáp án A, B, C, D dưới đây miêu tả

đồ thị hàm số?

Câu 18: Cho hàm số sau. Biết rằng đồ thị hàm số nhận điểm I (1,3) làm tâm đối xứng. Tính giá trị của biểu thức P = 2017a + 2018b ?

Câu 19: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Trog các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định đúng?

Câu 20: Cho hàm số có đồ thị như ở Hình 1. Hàm số nào trong số các đáp án A, B, C, D dưới đây miêu tả đồ thị như ở Hình 2?

Câu 21: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số có bốn đường tiệm cận?

Đề thi thử môn toán 2018 thầy Đoàn Trí Dũng tổng hợp lần 1
5 (100%) 1 vote