Đề thi thử môn toán 2018 môn Toán – Nguyễn Phúc Khánh tổng hợp lần 1

Đề thi thử môn toán 2018 môn Toán – Nguyễn Phúc Khánh tổng hợp lần 1

Cần lời giải chi tiết hãy bình luông xuống dưới bài viết nhé bạn!

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1. Cho hàm số ... Khoảng nào dưới đây không nằm trong tập xác định của hàm số?

Câu 2. Phương trình có số nghiệm thuộc đoạn là:

Câu 3. Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng là:

Câu 4. Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

Câu 5. Trong mặt phẳng cho 18 điểm phân biệt trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Số vectơ có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm đã cho là:

Câu 6. Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình sau, khi đó tổng bằng??

Câu 7. Số hạng không chứa x trong khai triển gần số nào nhất?.

Câu 8. Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp 30 thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Tính xác suất để thẻ được lấy chia hết cho 5.

Câu 9. Khánh cầm một tờ giấy và lấy kéo cắt thành 7 mảnh sau đó nhặt một trong số các mảnh giấy đã cắt và lại cắt
thành 7 mảnh. Khánh cứ tiếp tục cắt như vậy. Sau một hồi, Khánh thu lại và đếm tất cả các mảnh giấy đã cắt. Hỏi

kết quả nào sau đây có thể xảy ra?

A. Khánh thu được 121 mảnh.

B. Khánh thu được 122 mảnh.

C. Khánh thu được 123 mảnh.

D. Khánh thu được 124 mảnh.

Câu 10. Cho hàm số sau. Phải bổ sung thêm giá trị f (0) bằng bao nhiêu thì hàm số f (x) liên tục trên R?.

Câu 11. Khẳng định nào sau đây đúng về đạo hàm của hàm số f(x) = |x| tại x = 0

Câu 12. Thiết diện của mặt phẳng với tứ diện là:

A. Tam giác hoặc tứ giác.

B. Luôn là một tứ giác.

C. Luôn là một tam giác.

D. Tam giác hoặc tứ giác hoặc ngũ giác.

Câu 13. Cho tứ diện ABCD,M là điểm thuộc BC sao cho MC = 2MB. N,P lần lượt là trung điểm BD và AD. Điểm Q là giao điểm AC với (MNP).

Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình chữ nhật và SA vuông góc với đáy. Hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) vuông góc vì:

Câu 15. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A' B 'C 'D' có AB = A' A = a;AD = a .3 . Khoảng cách giữa BD và CD' bằng:

Câu 16. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về hàm số

Câu 17. Khi nói về hàm số, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 18. Khi nói về hàm số, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 19. Trong các hình chữ nhật nội tiếp nửa đường tròn đường kính 4căn 2 , hãy tìm hình có diện tích lớn nhất.
A. Diện tích lớn nhất bằng 8 .

B. Diện tích lớn nhất bằng 10 .

C. Diện tích lớn nhất bằng 16 .

D. Diện tích lớn nhất bằng 20 .

Câu 20. Số tiệm cận của đồ thị hàm số là:

Câu 21. Tìm tất cả giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số f (x) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt. Biết rằng ...

Đề thi thử môn toán 2018 môn Toán – Nguyễn Phúc Khánh tổng hợp lần 1
5 (100%) 2 votes