Đề thi thử môn Lý trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 2 2019

Đề thi thử môn Lý trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 2 2019

Cần lời giải chi tiết hãy bình luông xuống dưới bài viết nhé bạn!

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1: Một vật nhỏ dao động theo phương trình

Câu 2: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn
A. tỉ lệ với bình phương biên độ.
B. không đổi nhưng hướng thay đổi.
C. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.
D. và hướng không đổi.

Câu 4: Trong những phương trình dưới đây, phương trình nào biểu diễn qui luâṭ của chuyển động thẳng
đều?

Câu 5: Chọn câu đúng.
Đặc trưng vật lý của âm bao gồm
A. tần số, cường độ âm, mức cường độ âm và đồ thị dao động của âm.
B. tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, độ to của âm.
C. cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động và độ cao của âm.
D. tần số, cường độ, mức cường độ âm và biên độ dao động của âm.

Câu 9: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương
trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với
biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng
A. một số nguyên lần bước sóng. B. một số lẻ lần bước sóng.
C. một số lẻ lần nửa bước sóng D. một số nguyên lần nửa bước sóng

Câu 10: Vật chuyển động chậm dần đều
A. Gia tốc của vật luôn luôn âm.
B. Véc tơ gia tốc của vật ngược chiều với chiều chuyển động.
C. Véc tơ gia tốc của vật cùng chiều với chiều chuyển động.

Câu 11: Một con lắc đơn có độ dài dây là 1m, treo quả nặng 1 kg, kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc 60o
rồi buông tay. Tính vận tốc cực đại của con lắc đơn, 2

Câu 12: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
C. với tần số bằng tần số dao động riêng. D. mà không chịu ngoại lực tác dụng.

Câu 13: Một vật dao động điều hòa có phương trình Gốc thời gian được chọn là lúc
A. vật ở vị trí biên âm. B. vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm.
C. vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. D. vật ở vị trí biên dương.

Câu 15: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1m/s và chu kì 0,5s. Sóng cơ này có bước
sóng là
A. 150 cm B. 50 cm C. 25 cm. D. 100 cm

Câu 19: Chọn câu trả lời sai Một hành khách A đứng trong toa tàu và một hành khách B đứng trên sân ga. Khi tàu chuyển động thì hành khách B chạy trên sân ga với cùng vận tốc của tàu và theo chiều chuyển động của tàu
A. Hành khách A đứng yên so với hành khách B
B. Hành khách A chuyển động so với sân ga
C. Hành khách B chuyển động so với sân ga
D. Hành khách B chuyển động so với hành khách A

Đề thi thử môn Lý trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 2 2019
Đánh giá